Badania sportowe

OBOWIĄZEK POSIADANIA BADAŃ SPORTOWYCH

Wszystkich uczestników grup JUDO (w opisie grupy w harmonogramie znajduje się informacja czy jest to grupa FUNNY JUDO czy JUDO) obowiązują badania sportowe, czyli zaświadczenie o zdolności do uprawiania danej dyscypliny oraz udziału we współzawodnictwie. 

Takie zaświadczenie można uzyskać od lekarza medycyny sportowej lub lekarza POZ. Natomiast gdy lekarz POZ uzna, że nie jest w stanie wydać zaświadczenia, może skierować młodego sportowca do lekarza sportowego. Zgodnie z rozporządzeniem, lekarz POZ może tak zrobić, gdy stwierdzi, że:
– zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej;
– jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

Termin ważności takiego zaświadczenia to rok, jednak mogą się zdarzyć przypadki, że lekarz może wystawić je na krótszy okres (np. potrzeba wcześniejszego skontrolowania niektórych wyników).

Kopia aktualnego zaświadczenia musi być przekazany do klubu, najlepiej czytelny skan wysłany na mail klubu.  Oryginał zaświadczenia zawsze zostawiają Państwo dla siebie. Brak aktualnego zaświadczenia skutkuje niedopuszczeniem do zajęć do momentu przedstawienia nowego zaświadczenia.

Wybrane Poradnie Medycyny Sportowej, gdzie można uzyskać takie zaświadczenia w ramach NFZ:
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej (www.coms.pl) ul. Żwirki i Wigury 63a
Warszawski Szpital dla Dzieci w Al. Wyzwolenia 6
Poradnia Medycyny Sportowej ul. Syrokomli 16

Wybrane placówki, w której można wykonać badania sportowe odpłatnie:
Centrum Medycyny Sportowej ul. Wawelska 5 (od 14 lat)
Poradnia Medycyny Sportowej Przychodnia Wilanów ul. Sarmacka 10 C lok. b
Centrum Medycyny Sportowe (22) 592 93 05 do 10

Brak aktualnych badań skutkuje niedopuszczeniem do zajęć!